Bezpieczny Kraków 2.0

Bezpieczeństwo

Bezpieczny Kraków 2.0 - pod tą nazwą kryje się moja propozycja utworzenia systemu zapewniającego kompleksowe bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Krakowa, ale też przybywających do miasta turystów.

Program realizowany będzie w oparciu o działania własne gminy, ale też ścisłą współpracę z Policją, Pogotowiem Ratunkowym i Strażą Pożarną.   

1. Monitoring miejski

4 lata temu, w krakowskim referendum, ponad połowa mieszkańców opowiedziała się za zwiększeniem liczby kamer w mieście, co przełożyłoby się na ogólną poprawę bezpieczeństwa. Do tej pory nie udało się przygotować i wdrożyć do działania kompleksowego systemu monitoringu.

Nawiążę współpracę z naukowcami z AGH, z Katedry Telekomunikacji, którzy mogą opracować system idealny dla naszego miasta. By system monitoringu był skuteczny, musi być zintegrowany, działający w jednym systemie, przekazujący obraz on-line. Nie może się ograniczać do konkretnej liczby kamer. Miasto powinno być podzielone na sektory, z których każdy obsługiwać będzie od kilkudziesięciu do kilkuset kamer oraz dodatkowe elementy, jak choćby kamery przemysłowe, czujniki powietrza czy hałasu.

Niezbędne jest jedno centrum koordynacyjne, zlokalizowane albo w siedzibie Straży Miejskiej (ew. w jednostce, którą będzie zarządzać Policja i Straż Miejska). Całodobowy system pozwoli na bieżąco reagować na zagrożenia, a w wypadku popełnienia przestępstwa, przy współpracy z Policją, pozwoli na szybszą reakcję. Co więcej, w związku z możliwym zagrożeniem terrorystycznym, monitoring na wysokim poziomie może pomóc zminimalizować ryzyko, lub wesprzeć postępowanie dowodowe.    

2. Monitoring szkolny oraz otoczenia szkół i placówek wychowawczych

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w dużej mierze zależy od sprawnego działania miasta. W pierwszym etapie do systemu monitoringu zostanie włączona każda krakowska szkoła podstawowa i ponadpodstawowa.        

To szczególnie istotne zwłaszcza w dobie coraz większej dostępności dopalaczy oraz narkotyków, które zaczynają być dystrybuowane także w szkołach i ich okolicach. Ponadto, wiele słyszymy o niebezpiecznych sytuacjach, gdzie w okolicach placówek oświatowych mogą pojawiać się osoby o skłonnościach pedofilskich. Monitoring szkolny pozwoli temu zapobiegać.

Z kolei otocznie szkół i placówek wychowawczych musi ulec poprawie. Te tereny będą zinwentaryzowane, tj. zostaną naprawione bądź usunięte takie elementy, które pośrednio zagrażają życiu i zdrowiu dzieci i młodzieży, np. naprawione zostaną ogrodzenia, wycięte zostaną wysokie krzaki (będące czasem zachętą dla pedofilów). Co więcej, tak uporządkowany teren w niektórych przypadkach pozwoli zyskać dodatkowe miejsce dla rodziców wysadzających i odbierających dzieci. Nie bez znaczenia będzie też fakt, że poprawie ulegnie ogólny wygląd placówek.

3. Młodzi bezpieczni

Uzależnienia wśród młodzieży to coś, z czym należy systemowo walczyć, ale też przed czym należy ostrzegać. We wszystkich krakowskich szkołach zostaną wprowadzone obowiązkowe zajęcia, w czasie których funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz pogotowia ratunkowego, w ramach jednego programu, zreferują zagrożenia ze strony dopalaczy, narkotyków i innych uzależnień. Przy współpracy z Monarem zorganizujemy wizyty w placówkach stowarzyszenia.

Żyjemy w dobie Internetu, zatem powinniśmy zapewniać bezpieczeństwo naszym obywatelom również w wirtualnym świecie. Jako prezydent, rozpocznę kampanię na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Będzie ona polegać na akcjach informacyjnych i szkoleniach dla mieszkańców. Ponadto, Miasto Kraków powinno nawiązać współpracę z krakowskimi ośrodkami akademickimi w celu opracowania programu bezpieczeństwa cyfrowego dla krakowskich instytucji.

4. Współfinansowanie Policji i służby patrolowej

Kraków potrzebuje większej liczby patroli i nowszego wyposażenia - potrzebny jest zakup sprzętu dla jednostek policji. Co roku miasto przeznaczy środki na dofinansowanie dodatkowych 20 patroli.  

5. Dodatkowy komisariat

Od 15 lat działa w mieście system podziału na komisariaty, który nie uwzględnia zmian demograficznych. Rozrost przedmieść, a jednocześnie zagęszczenie centrum miasta powoduje, że dotychczasowy podział rejonów działania poszczególnych komisariatów nie odpowiada występującym zagrożeniom.  

Obecnie planowane jest przeniesienie siedziby Komisariatu Policji V w Krakowie z ul. Zamojskiego na ul. Czerwone Maki, co niesie za sobą potrzebę budowy nowego, IX Komisariatu, obejmującego swoim zasięgiem terytorialnym znaczną część Podgórza.

W celu poprawy bezpieczeństwa, wraz z policją będą prosiła o pomoc szefa MSWiA przy reorganizacji pracy krakowskiej policji. Zagęszczenie infrastruktury i przeorganizowanie rejonów dzielnicowych ułatwi obywatelom dostęp do Policji, co wpisze się w ministerialny program "Dzielnicowy Bliżej Nas". 

6. Redefinicja zadań straży miejskiej

Straż miejska to potrzebna instytucja, ale w obecnej postaci musi zmienić swoje funkcje wobec mieszkańców - z represyjnych na doradcze. Strażnik nie może się kojarzyć tylko z wystawiającym mandaty funkcjonariuszem. Reorganizacja działania i priorytetów Straży Miejskiej może się wymiernie przełożyć na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Chcę, by strażnik miejski był osobą widoczną, która będzie pomagała mieszkańcom, podejmowała drobne interwencje.

 7. Bezpieczeństwo jako aspekt wizerunkowy 

Krakowianie chcą, żeby nasze Miasto kojarzyło się z zabytkami, tradycją, przyjaznymi, otwartymi Mieszkańcami, bezpieczeństwem i możliwościami, a nie - z gangami pseudokibiców, smogiem czy tanią zabawą przyciągającą pijących na umór obcokrajowców, jak to ma często miejsce w obecnej sytuacji.  

Dotychczasowe władze Miasta zdawały się bagatelizować problem wizerunku Krakowa. Dlatego, jako Prezydent zadbam, żeby Wydział Promocji i Turystyki pracował nad popularyzacją wizerunku Krakowa jako miasta przyjaznego, otwartego i bezpiecznego.