"Kodeks dewelopera"

Walka z chaotyczną zabudową

  1. Będę zapobiegać chaotycznej zabudowie poprzez objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego możliwie największego obszaru miasta w jak najkrótszym czasie

Jako Prezydent Miasta Krakowa będę podejmować wszelkie kroki ukierunkowane na sprawne i skuteczne uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla możliwie największego obszaru miasta, albowiem to miejscowy plan pozwala na kompleksowe uwzględnienie warunków zagospodarowania danego obszaru. Przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla niewielkich obszarów będzie następowało sprawniej, niż w  przypadku planów obejmujących większe fragmenty miasta,  pozwoli to również zminimalizować skutki potencjalnego stwierdzenia nieważności miejscowego planu przez sąd administracyjny.

2. Opracuję i wprowadzę w życie Minimalne Standardy Architektoniczne określające przyjazne parametry zabudowy mieszkaniowej i otoczenia

Wdrożę rozwiązania, które zapewnią ład przestrzenny i umiarkowaną zabudowę mieszkaniową oraz sprawią, że mieszkańcy będą mieli zapewnioną rozwiniętą infrastrukturę towarzyszącą. W ten sposób zostanie zapewniony ład przestrzenny zwłaszcza w tych obszarach, które jeszcze nie mają uchwalonych planów miejscowych. W ten sposób sprawię, że na obszarze nowych osiedli wydzielone zostaną tereny pod część rekreacyjną, wypoczynkową czy sportową.

3. Zakończę politykę wydawania WZ-ek pod dyktando deweloperów

Jako Prezydent Miasta Krakowa będę w sposób skuteczny i efektywny posiłkować się wymaganiami, jakie w stosunku do nowej zabudowy statuują przepisy wykonawcze do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowa zabudowa powinna każdorazowo odpowiadać, tak w zakresie charakterystyki urbanistycznej, jak i gabarytów, czy wreszcie formy architektonicznej, zabudowie już istniejącej

4. Troska o jawność procedur inwestycyjno-budowlanych będzie fundamentem mojej prezydentury

Powołam mediatora społecznego odpowiedzialnego za wszelkie konsultacje między deweloperami, a mieszkańcami, jeszcze przed rozpoczęciem procesu inwestycji. Sprawię, że proces wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy będzie transparentny i jawny dla wszystkich mieszkańców, dzięki czemu o procedurze dowiedzą się wszyscy zainteresowani, zaś informacje o wydawanych decyzjach będę publikowane w Internecie, tak, aby mieszkańcy mogli te procedury monitorować.

5. Nowa zabudowa mieszkaniowa będzie zrównoważona i energooszczędna

Będę każdorazowo podejmować współpracę z MPEC ukierunkowaną na dofinansowanie kosztów ogrzewania z miejskiej sieci. Utworzę również jednostkę zajmującą się wsparciem w zakresie uzyskiwania dotacji przeznaczonych na termomodernizację budynków wielomieszkaniowych, wymianę pieców na ekologicznie optymalne, jak również na inwestycje w odnawialne źródła energii. Podejmę także współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6. Podejmę działania ukierunkowane na rozwój komunikacji miejskiej tak, by osiedla nie były odcięte od MPK

Planowanie realizacji inwestycji polegających na budowie osiedli będzie połączone z planami inwestycyjnymi w zakresie komunikacji. Każdorazowo, w odniesieniu do większych inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego, będę weryfikowała różne dostępne możliwości komunikacyjne, co zredukuje ilość samochodów i wpłynie równocześnie na jakość powietrza w mieście. Komunikacja miejska będzie się rozwijała zarówno intensywnie, jak i ekstensywnie.